Wózki dziecięce
Regulamin

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka DELTIM sp. z o.o. s.k z siedzibą przy ul. Warszawskiej 106 w Częstochowie (dalej: Spółka);

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań handlowo-marketingowych związanych z prowadzoną działalnością firmy na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) c) ww. rozporządzenia ogólnego;

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:

w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z działalnością prowadzona przez Spółkę przez okres do czasu zakończenia jej  realizacji, a po tym czasie:

 • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami   podatkowymi;
 • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń)

w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Spółkę – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

8) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: biuro@deltim.com.pl lub telefonicznie pod nr.34 362 10 67

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 • Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

 

 • W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

 

 • Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę.

 

Częstochowa, dnia: 23 maja 2018r

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.outlet-wozki.pl

Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.outlet-wozki.pl stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Częstochowie, ul. Rząsawska 30/38, posługującej się numerem NIP 5730400192, REGON 002756222, wpisanej  do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  0000518486 , która  jest sprzedawcą towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego.

Dane kontaktowe:

OUTLET WÓZKI
ul. Warszawska 106,
42-202 Częstochowa.

biuro@outlet-wozki.pl

 

§ 1 Słowniczek

Dla potrzeb tego regulaminu przyjmuje się, że:

Sklep internetowy on – line to:  serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.outlet-wozki.pl

Przedsiębiorca to: DELTIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Częstochowie, ul. Warszawska 106, posługująca się numerem NIP 5730400192, REGON 002756222, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Gospodarczy KRS pod numerem 0000518486

Konsument to: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej (np. zawarcie umowy), niezwiązanej  bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§2 Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady zawierania i wykonania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu on – line działającego pod adresem www.outlet-wozki.pl zasady odstąpienia od takich umów oraz reklamacji i zwrotów zakupionego towaru.

Korzystanie ze Sklepu internetowego może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Zawarcie przez konsumenta umowy za pośrednictwem witryny internetowej www.outlet-wozki.pl następuje poprzez zamówienie towaru lub usługi oferowanej na tej witrynie internetowej w sposób określony w regulaminie

 

§3 Przedmiot umowy

Przedsiębiorca oferuje do sprzedaży towary i usługi szczegółowo oznaczone w katalogu produktów i usług zamieszczonych w witrynie internetowej www.outlet-wozki.pl, które stanowią przedmiot sprzedaży.

Treści zawarte w opisach produktów i usług są przygotowane z najwyższą starannością i uwzględniają obowiązek przedsiębiorców do udzielenia jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru.
Wraz z towarem Przedsiębiorca wydaje Konsumentowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcję obsługi albo konserwacji.

Dostarczany towar jest zgodny z opisem i wolny od wad.

Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest produkt poekspozycyjny bądź II gatunku informacja taka znajdzie się opisie.

 

§4 Składanie i przyjmowanie zamówień

 W celu złożenia zamówienia, Konsument powinien:

a) dokonać wyboru towaru aktualnie dostępnego w Sklepie internetowym outlet-wozki.plpoprzez skorzystanie z przycisku „Dodaj do koszyka”,
b) wybrać odpowiednią ilość towarów, wypełnić pola formularza zamówienia zawierające dane kontaktowe Konsumenta wraz z adresem dostawy,
c) dokonać wyboru sposobu dostarczenia towaru spośród opcji dostępnych w sklepie internetowym,
d) dokonać  wyboru formy płatności.

Konsument akceptując warunki transakcji oraz regulamin sklepu – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia –ma możliwość złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „KUPUJĘ I PŁACĘ”.

Po wykonaniu czynności opisanych w ust.1 tego paragrafu, zamówienie uznawane jest za złożone i przekazane do realizacji do Przedsiębiorcy.

Bezpośrednio po złożeniu zamówienie przez Konsumenta, na podany przez niego adres e-mail jest wysyłana wiadomość z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

W przypadku, gdy Konsument stwierdzi, że przesłane potwierdzenie złożenia zamówienia zawiera błędy i nie odpowiada treści zawartej umowy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Przedsiębiorcę korzystając z danych kontaktowych Przedsiębiorcy podanych w niniejszym regulaminie.

Wypełnienie i wysłanie Przedsiębiorcy formularza zamówienia nie wymaga rejestrowania, jak też logowania na stronie www.outlet-wozki.pl

Przedsiębiorca umożliwia Konsumentowi utworzenie konta pozwalającego na śledzenie historii złożonych zamówień i zawartości koszyka.

Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest możliwe przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo weryfikacji zamówień. Zamówienie nie zostanie zrealizowane bądź Przedsiębiorca odstąpi od jego realizowania w przypadku:

 • gdy Konsument poda nieprawdziwe lub fałszywe dane przy składaniu zamówienia,
 • braku kontaktu z Konsumentem pod wskazanym w formularzu rejestracji numerem telefonu lub adresem poczty elektronicznej,
 • nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Konsumenta,
 • nieprzestrzegania przez Konsumenta postanowień niniejszego regulaminu
 • uznania przez Przedsiębiorcę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Konsumenta występuje podejrzenie działania Konsumenta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, w szczególności: hakerstwa, podszywania się pod inną osobę, użycia cudzych danych identyfikacyjnych.

Do każdego zamówienia Przedsiębiorca wystawia paragon fiskalny lub na życzenie Konsumenta fakturę VAT. Dokumenty te wystawiane są w chwili, gdy cały zamówiony towar jest skompletowany i gotowy do wysyłki.

 

§5 Cena oraz koszty przesyłki towaru

Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego www.outlet-wozki.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena podana przy towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez Konsumenta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobu.

Cena podana przy każdym towarze nie zawiera kosztów przesyłki.

Koszty przesyłki zostaną uwzględnione w wartości zamówienia po dokonaniu wyboru sposobu dostarczenia zamówienia.
Towar dostarcza firma kurierska. Koszty dostawy wynoszą:

a)  przesyłka kurierska poprzedzona przedpłatą (Przelew zwykły lub Przelew24) – 17zł
b)  przesyłka kurierska za pobraniem – 23 zł.

wysyłka wózka o wartości powyżej 800zł jest darmowa.

Możliwy jest odbiór osobisty zamówionego towaru od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w uzgodnionym terminie.

Koszty dostawy są uwzględnione na fakturze lub paragonie w odrębnej od ceny towaru pozycji.
Konsument ma prawo wyboru formy płatności spośród:

a) przelew na konto ING Bank Śląski S.A. O. w Częstochowie nr konta 29 1050 1142 1000 0022 3154 2594

b) płatności za pośrednictwem usługi Przelewy24.

Forma płatności wskazana powyżej musi nastąpić w terminie 7 dni licząc od dnia wpłynięcia zamówienia – dokonywana jest przed dostarczeniem zmówionego towaru.

Wysyłka towaru jest dokonywana przez po zaksięgowaniu wpłaty na jego rachunku bankowym, najpóźniej 3 dnia roboczego po otrzymaniu płatności.

c) płatności przy odbiorze towaru – za pobraniem

Forma płatności wskazana powyżej jest dokonywana przy dostarczeniu zamówionego towaru. Wysyłka towaru realizowana jest po złożeniu zamówienia, najpóźniej 3 dnia roboczego.

 

§6 Dostarczenie towaru

Przedsiębiorca dostarcza zamówione towary w sposób wskazany przez Konsumenta  podczas składania zamówienia.

W przypadku przesyłek kurierskich Konsument jest zobowiązany do sprawdzenia kompletności przesyłki, zgodności zamówienia oraz czy nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne towaru podczas transportu. Jeśli towar zawiera wady, o których mowa w zdaniu poprzednim, Konsument powinien w obecności kuriera spisać protokół reklamacji przesyłki i niezwłocznie powiadomić o tym Przedsiębiorcę bądź odmówić przyjęcia przesyłki.

Po nadaniu przesyłki Przedsiębiorca wysyła drogą elektroniczną informację o fakcie nadania.

Każda paczka wysłana za pomocą firmy kurierskiej jest monitorowana i ubezpieczona.

Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań aby na bieżąco aktualizować na stronie informację o dostępności towaru.

Przedsiębiorca niezwłocznie informuje Konsumenta o braku towaru w magazynie. Przekazywanie tej informacji następuje telefonicznie lub e-mailowo, na wskazane w formularzu zamówienia dane.

W przypadku  o którym mowa w pkt 6, Konsument ma prawo odstąpić od umowy domagając się zwrócenia dokonanej uprzednio płatności.

Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej  Polskiej.

 

§7 Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 12 pkt 9-12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy, bądź w przypadku towarów dostarczanych partiami, w momencie w którym dostarczona zastała ostatnia partia bądź część. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować:

OUTLET WÓZKI
ul. Warszawska 106,
42-202 Częstochowa.
biuro@outlet-wozki.pl

O swojej decyzji o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą tradycyjną  lub pocztą elektroniczną).

Konsument może skorzystać ze wzoru  formularza odstąpienia od umowy jednak nie jest to obowiązkowe

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, wysłać  informację dotyczącą  wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§. 8 Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, następuje zwrot  wszystkich otrzymanych od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsument sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Przedsiębiorcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca został poinformowany o decyzji, dotyczącej wykonania prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wystąpi zgoda Konsumenta na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Przedsiębiorca może  wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany towar należy odesłać na adres OUTLET WÓZKI ul. Warszawska 106 42-202 Częstochowa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym wyrażona została wolna odstąpienia od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli zakupiona rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

Konsument  ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Dla towarów takich jak: wózki, ze względu na gabaryt i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli  korzystał z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem czternastodniodniowego terminu do odstąpienia od umowy,

b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

f) dostarczania prasy,

g) usług w zakresie gier hazardowych.

 

§9 Reklamacje

DELTIM sp. z o.o. sp.k. w Częstochowie (nazywana dalej Producentem) udziela Kupującemu/Konsumentowi gwarancji 24 miesiące na zakupione wózki oraz 6 miesięcy na akcesoria.

Ochrona gwarancyjna biegnie od daty zakupu produktu.
Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Gwarancją są objęte wady fizyczne produktu – uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie w chwili jego zakupu przez Kupującego/Konsumenta, albo powstałe wskutek wad produkcyjnych lub ukrytych wad materiałowych poszczególnych elementów.

Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych:

 • mechanicznie, chemicznie, termicznie czy celowo,
 • eksploatacją niezgodną z przeznaczeniem Produktu czy instrukcją użytkowania,
 • niewłaściwą konserwacją lub niewłaściwym przechowywaniem
 • niewłaściwym czy niezgodnym z instrukcją montażem.

Gwarancją nie są w szczególności objęte:

uszkodzenia powstałe w wyniku samowolnych przeróbek. W przypadku stwierdzenia powyższego, nabywca traci prawo do gwarancji,

zużycie elementów wyrobu powstałe w wyniku normalnej eksploatacji (m. in. pojawianie się luzów na łączeniach nitowanych, mechacenie tapicerki, zużycie osi kół, zużycie opon itp.),

uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, przetarcia, pęknięcia, złamania, itp.) nie wynikające z wad materiałowych,

uszkodzenia spowodowane niekorzystnym działaniem warunków atmosferycznych a także promieniowaniem UV (odbarwienia, zacieki, płowienie),

uszkodzenia takie jak pleśń, rdza, śniedzenie, itp. powstałe w wyniku przechowywania niezabezpieczonego wyrobu w niekorzystnych warunkach (np. pomieszczenia o podwyższonym stopniu wilgotności,

uszkodzenia wynikające z działania środków chemicznych (rozpuszczalniki, sól drogowa, itp.).

 

Kupujący jest zobowiązany zgłosić reklamację, w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty wykrycia wady. Kupujący/Konsument zgłasza reklamację w miejscu zakupu Produktu lub bezpośrednio w serwisie Producenta dołączając do niej:

 • wadliwy Produkt, który powinien być kompletny i w stanie oczyszczonym,
 • dowód zakupu Produktu,

Kupujący/Konsument zgłaszając reklamację w miejscu zakupu jest zobowiązany udzielić wyczerpujących wyjaśnień, co do okoliczności ujawnienia wady. Jeżeli przy rozpoznawaniu reklamacji, konieczne będzie uzyskanie dodatkowych informacji związanych z usterką bądź sposobem eksploatacji Produktu, Kupujący/Konsument zobowiązuje się dostarczyć Producentowi wszelkich niezbędnych danych

Producent zobowiązuje się rozpatrzyć zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia produktu do serwisu Producenta z takim zastrzeżeniem, że gdyby zgłoszona reklamacja wymagała dodatkowych badań Produktu, czas ich trwania wydłuży okres rozpoznawania reklamacji, o czym Producent jest zobowiązany powiadomić niezwłocznie Kupującego/Konsumenta. Przy rozpatrywaniu reklamacji Producent będzie się kierował w pierwszej kolejności normami technicznymi obowiązującymi w dacie sprzedaży Produktu.

W przypadku uznania reklamacji Producent w protokole reklamacyjnym poinformuje Kupującego/Użytkownika o sposobie załatwienia reklamacji. W przypadku zasadnej reklamacji Producent w ramach gwarancji może według własnego wyboru alternatywnie:

dokonać nieodpłatnej naprawy gwarancyjnej,

wymienić na wolne od wad wszystkie wadliwe elementy podlegające gwarancji, lub cały Produkt, Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas niezbędny do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej, czy wymiany wadliwych elementów objętych gwarancja na wolne od wad.

W przypadku bezzasadnej reklamacji niezbędne koszty poniesione w związku z jej rozpoznaniem ponosi Kupujący/Konsument.

Zobowiązania Producenta, które wynikają z niniejszej gwarancji ograniczają się do kwoty nie przekraczającej ceny samego produktu.

Gwarancja udzielona przez DELTIM sp. z o.o. s.k. nie przechodzi na osoby trzecie.

 

§ 9.Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informuje się, że:

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółka DELTIM sp. z o.o. s.k z siedzibą przy ul. Warszawskiej 106 w Częstochowie (dalej: Spółka);

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu działań handlowo-marketingowych związanych z prowadzoną działalnością firmy na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) c) ww. rozporządzenia ogólnego;

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:

w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z działalnością prowadzona przez Spółkę przez okres do czasu zakończenia jej     realizacji, a po tym czasie:

 • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami   podatkowymi;
 • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Spółki (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń)

w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Spółkę – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;

w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

8) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: biuro@deltim.com.pl lub telefonicznie pod nr.34 362 10 67

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 • Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.

 

 • W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie, informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

 

 • Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę.

 

 

§10 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Częstochowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

Polityka plików „cookies”

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej www.outlet-wozki.pl , której operatorem jest DELTIM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K z siedzibą w Częstochowie (dalej zwanej „stroną internetową”).

Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Konsumenta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Konsumenta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób Konsument korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Konsumenta.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików “cookies”–”sesyjne” oraz “stałe”.
“Sesyjne” są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
“Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików “cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki “cookies” wykorzystywane przez partnerów właściciela sklepu internetowego, w tym w szczególności użytkowników sklepu internetowego, podlegają ich własnej polityce prywatności.

 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Konsumenta. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików “cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików “cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików “cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w sklepie internetowym a w szczególności na proces rejestracji i składania zamówień.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl